Κ. Πουπάκης: Περισσότερα δικαιώματα για τους Ευρωπαίους πολίτες με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα δράσης «καταναλωτές» 2014-2020

Παρέμβαση με τροπολογίες του ευρωβουλευτή 

Το νέο πρόγραμμα για τους καταναλωτές για την περίοδο 2014-2020, υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία την περασμένη εβδομάδα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Κεντρικός στόχος του είναι η ενδυνάμωση των καταναλωτών και η τοποθέτησή τους στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς, προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεράστια οικονομική τους δύναμη καθώς οι καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν το 56% του ΑΕγχΠ της ΕΕ και επομένως είναι αναγκαίες για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη.

 Το εν λόγω πρόγραμμα, που ανέρχεται στα 189 εκ. ευρώ, αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, την ψηφιοποίηση, τη γήρανση του πληθυσμού, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τους ευάλωτους καταναλωτές, τον αυξανόμενο βαθμό πολυπλοκότητας των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν και την ανάγκη υιοθέτησης πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης. Οι χρηματοδοτούμενες αυτές δράσεις επικεντρώνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  1. την εδραίωση και ενίσχυση της ασφάλειας των προϊόντων μέσω της αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση·
  2. τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης των καταναλωτών, της γνώσης των δικαιωμάτων τους, καθώς και την ανάπτυξη της βάσης τεκμηρίωσης για την πολιτική για τους καταναλωτές και παροχή υποστήριξης στις οργανώσεις καταναλωτών·
  3. την εδραίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ειδικότερα μέσω της λήψης κανονιστικών μέτρων και της βελτίωσης της έννομης προστασίας τους, και
  4. την υποστήριξη μέτρων που έχουν ως στόχο την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στους εθνικούς φορείς που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας και μέσω της ανάπτυξης της παροχής συμβουλών στους καταναλωτές.

 Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, συμμετέχοντας στη συνήθη νομοθετική διαδικασία, κατέθεσε τροπολογίες υποστηρίζοντας τόσο τη διασφάλιση της πρόσβασης των ευάλωτων καταναλωτών σε αγαθά και υπηρεσίες έτσι ώστε να έχουν ίσες ευκαιρίες και να μπορούν να προβαίνουν σε ελεύθερες και ενημερωμένες επιλογές, όσο και δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε πληροφορίες που τους επιτρέπουν να συγκρίνουν όχι μόνο τις τιμές, αλλά και την ποιότητα, είτε στο Διαδίκτυο είτε εκτός αυτού.

 Σε σχετική δήλωση ο Κ. Πουπάκης υπογράμμισε: “Το πρόγραμμα «Καταναλωτές» για την περίοδο 2014-2020 αναμένεται να συνεισφέρει στην εξασφάλιση ενός αυξημένου επιπέδου προστασίας τους, υποστηρίζοντας πλήρως τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» όσον αφορά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Στην εποχή της κρίσης, όπου οι καταναλωτές οικονομικά βάλλονται από πολλές πλευρές ενώ το εισόδημά τους ολοένα και συρρικνώνεται, επιβάλλεται να ενισχυθεί η χρηματοδοτική στήριξη των ενδιαμέσων φορέων όπως είναι οι οργανώσεις των καταναλωτών, που παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματά τους, υποστηρίζουν τους καταναλωτές σε υποθέσεις διαφορών, ιδίως όσον αφορά στην πρόσβαση σε μηχανισμούς διευθέτησης διαφορών, και προωθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών”.