Η ερώτηση του Κώστα Πουπάκη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Παρά το γεγονός ότι αφενός ολόκληρο το φάσμα των ωδειακών μουσικών σπουδών στην Ελλάδα εποπτεύεται στενά και ελέγχεται διαχρονικά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού (απονέμουν και το σχετικό τίτλο σπουδών), και αφετέρου δεν παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης τίτλου σπουδών στην οργανική μουσική (π.χ. δίπλωμα σολίστ οργάνου) από τα υπάρχοντα Τριτοβάθμια Ιδρύματα της χώρας, εντούτοις δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η κατάταξη και διαβάθμιση αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα και ενώ από το σύνολο των σχετικών νομοθετημάτων που διέπουν θεσμικά τη λειτουργία και την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του κύκλου των ανώτερων σπουδών σε μουσικά όργανα που παρέχονται από τα κρατικά και αναγνωρισμένα μη κρατικά ωδεία ημεδαπής ή αλλοδαπής (Ν.Δ. 1445/42, Β.Δ. 16/1966, Ν.1597/86, Ν. 2470/97) προκύπτει η αντιστοίχηση και ισοδυναμία των σχετικών διπλωμάτων και πτυχίων με τους τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ημεδαπής τριετούς φοίτησης (έχει συσταθεί μάλιστα κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μουσικής που τους συμπεριλαμβάνει), στην πράξη οι πτυχιούχοι-διπλωματούχοι -παρά τη μακρά διάρκεια των σπουδών τους- αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συνέπεια είτε να αποκλείεται η πρόσβαση ή συμμετοχή τους σε μια σειρά επαγγελματικών (γενικές προκηρύξεις Δημοσίου Τομέα, συμμετοχή σε ειδικές επιτροπές κ.λπ.) και εκπαιδευτικών διαδικασιών (φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα κρατικών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων κ.λπ.), είτε να μην απολαμβάνουν τα απορρέοντα μισθολογικά δικαιώματα.

Με δεδομένες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της ασαφούς κατάστασης στην επαγγελματική ανέλιξη και επιστημονική εξέλιξή τους, καθώς και τις δυσμενείς προεκτάσεις στο πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς κρίνει την εν λόγω κατάσταση; Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την διαβάθμιση των ανώτερων διπλωμάτων μουσικών οργάνων στα κράτη μέλη, καθώς και για τη θέση της οργανικής μουσικής στα συστήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης;
  2. Πώς θα αξιολογούσε την ανάληψη ειδικών πρωτοβουλιών από το ελληνικό Υπ. Πολιτισμού είτε για την αυτόματη αναγνώριση των εν λόγω σπουδών, είτε για την κατάταξη των αποφοίτων σε σπουδαστικά εξάμηνα συναφών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων;
  3. Γνωρίζει σε ποιές χώρες της ΕΕ και υπό ποιό καθεστώς λειτουργούν Μουσικές Ακαδημίες; Θα υποστήριζε την ίδρυση Ανώτερης Μουσικής Ακαδημίας στην Ελλάδα που μπορεί να προσφέρει μια οριστική και καθολική λύση σε αυτό το χρονίζον και σοβαρό ζήτημα;